Kesäkuun vieraskynäblogi – Package-Heroes: Ruokapakkaamisen murros on mahdollista vain monien toimijoiden yhteistyöllä

Package-Heroes-hankkeessa tutkimme ja kehitämme ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jäte- ja ympäristökuormaa tulevaisuudessa vähennetään. Tärkeä osa tätä työtä on miettiä ja visioida yhdessä monialaisen toimijakentän kanssa, miltä kestävämpi tulevaisuus näyttää ja millä keinoilla tulevaisuuteen päästään. Package-Heroes-hankkeessa yhteistyön rakentaminen erilaisten toimijoiden välillä onkin noussut tärkeäksi murrosta edistäväksi tekijäksi. Yhdessä CLIC Innovationin 4Recycling-hankkeen kanssa järjestimme toukokuussa online-työpajan pakkaustoimijoille, jossa visioimme ruokapakkaamisen tulevaisuuksia yli 40 osallistujan voimin.

Kuka määrittelee muutoksen suunnan?

Ruokapakkaamisen toimijakenttä on todella monimuotoinen koostuen erilaisista yrityksistä, etujärjestöistä, hallinnosta, poliittisista vaikuttajista, kansalaisjärjestöistä sekä tietenkin kuluttajakansalaisista. Toimijoiden intressit ovat erilaisia ja joskus ristiriitaisiakin. Keskusteluissa ruokapakkaamisen parissa toimivien tahojen kanssa, on kuluttajien rooli muutoksen käynnistäjänä usein korostunut. Ruoan ja ruokapakkausten kuluttajat ovat kuitenkin heterogeeninen ryhmä. Vaikka kuluttajat voivat kulutus- ja kierrätyskäyttäytymisellään vaikuttaa muutoksen suuntaan, ei heillä ole suoraan valtaa vaikuttaa yksittäisiin ruokapakkauksiin tai kierrätysjärjestelmien toteuttamiseen. Ruokapakkaamisen murrokseen tarvitaan siksi useita, ellei kaikkia mainittuja toimijoita kuluttajakansalaisten lisäksi. Kaikki tuovat oman palasensa hyvin monimutkaiseen murrospalapeliin. Olennaista olisi saada erilaiset toimet tähtäämään saman suuntaiseen päämäärään. Näkevätkö eri toimijat saman tulevaisuuskuvan, jota kohti suunnata?

Lähtökohta kestävämmälle tulevaisuudelle on jo olemassa – nyt tarvitaan murroksen vauhdittamista

Järjestämämme visiotyöpajan pienryhmätöissä osallistujat näkivät ruokapakkaamisen murroksessa oleellisina muutoksina mm. ympäristötietoisuuden ja vastuullisen kulutuksen kasvun. Myös ohjaavat keinot ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen tärkeyttä tuotiin esille. Osallistujat korostivat laajan yhteistyön merkitystä mm. mahdollistamaan tehokas ja helppo kierrätys. Lisäksi lisääntyvä pakkausten uusiokäyttö ja uudet kestävät materiaalit nähtiin toivottavina tulevaisuuden muutoksina.

Työpajassa tuotetuissa visiossa korostuivat pakkausten kierrätyksen lisäksi koko ruokajärjestelmässä tapahtuva kiertotalous, pakkausten uusiokäyttö tai 100% kuitupohjaiset ratkaisut ja kaikki edellä mainittu ruokaturvaa parantaen. Tulevaisuus nähtiin jätteettömänä sekä ruokahävikin nähtiin loppuvan lähes kokonaan.

Toimijat visioivat toivottavan tulevaisuuden hyvinkin samanlaisena, mutta tästä huolimatta muutos nähdään hitaana. Syiksi työpajassa tunnistettiin mm. kehitystyön hitaus, toimijoiden halu pitäytyä nykyisissä ratkaisuissa sekä hitaus kuluttajien käyttäytymisen muutoksessa. Toisaalta kaivattiin regulaation tiukentamista ja sitä kautta tiukempaa ohjaamista sekä tietoa ja tietoisuuden lisäämistä esimerkiksi pakkausratkaisujen ympäristövaikutuksista.

Monissa näissä haasteissa hankkeemme, Package-Heroes ja 4Recycling, voivat toimia murroksen edistäjinä. Vaikuttaa siltä, että ruokapakkaamisen moninainen toimijajoukko näkee murrospalapelissä hyvin samanlaisen tulevaisuuskuvan, mutta näkemykset siitä, kuka kuvaa rakentaa ja millaisilla poluilla tulevaisuuteen päästään, vielä poikkeavat. Laajemman yhteistyön tärkeys ja tarve ovat korostuneet toimijoiden kanssa käymissämme keskusteluissa. Tältä pohjalta on hyvä lähteä jatkamaan ja edistämään yhteistyötä. Syksyn kuluessa on järjestämme lisää työpajoja ja tilaisuuksia, joiden kautta pääset osallistumaan ruokapakkaamisen murrokseen. Tilaa Package-Heroes-hankkeen uutiskirje ja seuraa uutisiamme osoitteessa www.packageheroes.fi, niin pysyt kuulolla!

Titta Tapiola
Package-Heroes